April 28th 2018 Tournament is over
Congratulations to all the Participants

16 Teams Meet them All

Athena's Owls

Captain:
Christina Koumoutsidis
Player2: Athena Bikas
Player3: Athanasia Bikas
LONDON

AΔE

Captain: Irene Gratsias
Alexandra Rombos
Despina Ιliopoulos
TO - OTTAWA

Alexander the Great

Captain: Vicki Verros
Aris Verros
Georgios Stamatopoulos
TORONTO

Spartans

Captain: Chris Georgakopoulos
Ioannis Manos
Gerasimos Pagoulatos
Toronto

Holy Trinity

Captain: Victoria Evagelou
Elly Daskalakis
Erin Paschos
Toronto

OPA OTTAWA

Captain: Gregory Efraim
Margaret Efraim
Daphne Papadatos
OTTAWA

Hamilton Centaurs

Captain: Jordan Papadopoulos
Thalia Koufidis
Isam Shamas
HAMILTON

Team MAP

Captain: Haido Angelou
Georgia Papathanasakis
Stamatia Mandrakos
TORONTO

Team Big Man

Captian: Speros Merekoulias
Yianni Fabrikis
Dimitris Tepelenas
Toronto

Argonauts

Captain: Christos Flegas
Melina Goulas
Melina Zakiridis
TORONTO

3 degrees of Seperation

Captain: John Papanikolaou
Victoria Poulos
Caroline Cansfield
Toronto

Greek Geeks

Captain: Lydia Tzanias
Nathan Pipilas
George Georgiou
Kitchner

Mολον Λαβε

Captain: Demetre Corsianos
Andreas Plainos
James Theoharis
Toronto

UCC

Captain: Nicolas Papoustidis
Stefan Markarov
Ethan Ullmann
TORONTO

CCI Squad

Captain: William Hutchison
Alessandro Fantini
Anthony Abdelsayed
Montreal

Parnasos

Captain: Tommy Torkos
Kosta Sganos
TO - OTTAWA

Thank Byron Yankou [email protected] all the supporters and volunteers